Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. 1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ELPRAMO s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ:28187903 (dále jen: „správce“). 

 2. 2.Kontaktní údaje správce jsoupokora@elpramo.cz. 

 3. 3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

 4. 4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. 1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení anewsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“), 

 2. 2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Oprávněný zájem

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Po dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce.

Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Souhlas

Cílená reklama (retargeting)

Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu

Zobrazení určitých stránek na webu

Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)

Souhlas

Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty

Google Analytics

Zpracovatelé údajů:

ELPRAMO s.r.o., sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00, Praha, IČO: 28187903

Punk Media s.r.o., sídlem Na pěšinách 75/60, Kobylisy, 182 00 Praha, IČO: 09629530

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. 1.Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje 

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 2. 2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Cookies

 1. 1.Jsou-li v bodě III. mezi osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla. 

  • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. 

  • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby. 

  • Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivýchprohlížečů umístěna informace od následujících společností: 

 2. 2.Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. 1.Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů, analytických nástrojů a služeb pro přímý marketing. 

VII.

Vaše práva

 1. 1.Za podmínek stanovených v GDPR máte 

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 2. 2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. 1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

 2. 2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť 

 3. 3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2022